مرکز تخصصی ارائه خدمات پزشکی و پرستاری

سها طب

«دارای مجورز رسمی از وزارت بهداشت »

یکشنبه , 15 تیر 1399


آخرین اخبار پزشکی و پرستاری :


کمک بهیار

وظایف کمک بهیار

 

 •  کسب دستور وبرنامه کار از سرپرست مربوطه

 

 •  تامین نیازهای بهداشتی اولیه مددجو بر حسب صلاحدید سر پرست مربوطه شامل:حمام دادن یا کمک در حمام کردن ،دهان شویه ، امور نظافتی مانند شستن دست وصورت ،کوتاه کردن ناخن ها ،تعویض البسه ،مرتب کردن مددجو ،تغییر وضعیت،شیو

 

 

 •  کمک درخوردن غذا به مددجویانی که قادر به این کار نیستند .

 

 •  دادن لگن   ولوله به مددجویان بنا به نیاز بیمار وشست وشو وضد عفونی آنها با رعایت اصول بهداشتی

 

 •  کمک به مددجو در حرکت ونقل وانتقال (راه رفتن ،انتقال به برانکاردوصندلی چرخدارو...)

 

 •  آماده کردن وسایل لازم جهت انجام امور مراقبتی توسط پرستار (وسایل پانسمان و....) جمع آوری آنها پس از اتمام کار ،شست وشوی وسایل ودر صورت لزوم انتقال آنها برحسب سیاست بیمارستان به مرکز استریلیزاسیون

 

 •  آماده کردن تخت ها (با بیمار یا بدون بیمار ) وبرانکارد

 

 •  شمارش البسه قبل از تحویل به رختشویخانه وهنگام تحویل گرفتن آنها

 

 •  آماده کردن بیمار برای معاینه پزشک شامل :برقراری ارتباط ،دادن وضعیت مناسب به بیمار ،حفظ محیط مناسب برای معاینه ،برداشتن پوشش ودر معرض قراردادن عضو مورد معاینه ،در دسترس قرار دادن وسایل مورد نیاز جهت معاینه با رعایت موازین شرعی واصول طرح انطباق امور پزشکی با شرع  

 

 •   پاکیزه نگه داشتن کلیه وسایل وتجهیزات پزشکی موجود (تخت بیمار ،میز بیمار ،مانیتور ها ،وسایل کمک تنفسی و....)

 

 •   مراقبت در حفظ ونظم ونظافت بخش وپاکیزگی وشست وشوی کلیه لوازم بخش

 

 • تحویل وسایل بخش طبق روتین در هر شیفت

 

 •  تخلیه کردن ترشحات ،کلیه کیسه ها وظرف هایی که نیاز به تخلیه دارد وهمچنین نظافت وضد عفونی آن ها مانند کیسه های ادراری –شیشه های ساکشن و....

 

 •   مشارکت در انجام انما بیماران طبق دستور و روتین بخش

 

 •  حفظ امنیت بیمار در رابطه با پیشگیری از بروز حوادث احتمالی

 

 • کمک در امر توانبخشی مددجو (کمک در بکار بردن چوب زیر بغل و....)

 

 •  انجام مراقبت از جسد طبق موازین شرعی

 

 •  حفظ ونگهداری وسایل واموال شخصی بیمار براساس سیاست های مرکز مربوطه

 

 •  جمع آوری وکنترل نمونه های آزمایشگاهی تحت نظارت پرستار مربوطه

 

 •  انجام کلیه امور محوله طبق نظر سر پرست مربوطه