مرکز تخصصی ارائه خدمات پزشکی و پرستاری

سها طب

«دارای مجورز رسمی از وزارت بهداشت »

یکشنبه , 15 تیر 1399


آخرین اخبار پزشکی و پرستاری :


کنترل علایم تنفسی و فشار خون

کنترل علائم تنفسی و فشار خون

 

 

 

اندازه گیری و کنترل علایم حیاتی

 

بهترین علایم و نشانه های حیات و زندگی (vital signs (VS علایم حیاتی یا انسان بوده و توسط این معیارها می توان زندگی و مرگ یک انسان را  ، اعلام نمود .عمده ترین مقیاس های بررسی مرتبط با سلامتی درجه حرارت تنفس و اشباع اکسیژنی می باشند .این مقیاس ها  ، فشارخون ،نبض اعصاب و غدد  ، تنفس ،نشانه اثربخشی عملکرد سیستم های گردش خون علایم حیاتی نامیده می شوند. امروزه  ،اندوکرین است که به دلیل اهمیت درد به عنوان پنجمین علامت حیاتی خوانده می شود تا از غربالگری منظم و کنترل صحیح آن اطمینان حاصل شود.

 

عوامل بسیاری مانند درجه حرارت محیط، فعالیت جسمی و تأثیرات بیماری  شده و ممکن است نشانه نیاز فرد به دریافت VSمی توانند موجب تغییر اقدامات پزشکی یا پرستاری باشند .

 

 

 

به پرستاران امکان تعیین تشخیص پرستاری، اجرای اقدامات VSبررسی  VS برنامه ریزی شده و ارزشیابی اقدامات را می دهد. همچنین ثبت مناسب در تفسیر و پایش مؤثر آن الزامی است و جزء تکمیلی مراقبت پرستاری بوده و برای مراقبت مؤثر و ایمن لازم است.

 

 

 

از تکنیک های مشاهده، لمس و سمع استفاده می شود، مهارت VSجهت بررسی های ساده ای که هرگز نباید برای رفع تکلیف به کار روند. هنگام VSاندازه گیری   پرستار باید مقادیر را درک و تفسیر کرده، یافته ها را به طور مناسب گزارش داده و اقدامات مورد نیاز را آغاز کند.

 

 

 

 

 

نکات مهم:

 

 

 

پرستار باید به صورت تئوری و عملی جنبه های قانونی و حرفه ای،  در سنین مختلف، روش VS ناتومی و فیزیولوژی، پارامترهای طبیعی بررسی و اندازه گیری در سنین مختلف و نحوه گزارش یافته های غیرطبیعی را آموزش دیده باشد.   است .حتی اگر توسط VS پرستار مراقب مددجو، مسئول اندازه گیری  نیروی کمکی انجام گردد، مسئولیت تجزیه تحلیل، تفسیر و تصمیم گیری تدابیر پرستاری با پرستار است.  وسایل و تجهیزات مورد استفاده باید سالم  و براساس وضعیت و  ویژگی های مددجو انتخاب شود.  مددجو آگاه  باشد و آن را برای مقایسه VS پرستار باید از محدوده  با یافته های بعدی به کار برد.  پرستار باید از تاریخچه پزشکی، درمان و داروهای تجویز شده برای  VS و تأثیر آنها برمددجو آگاه باشد.

 

 

 

 

درجه حرارت(Temperature:T):

 

درجه حرارت تفاوت میزان حرارت تولید شده توسط فرایندهای متابولیک و میزان حرارت از دست رفته در محیط است که توسط هیپوتالاموس کنترل می شود .

 

 

 

مکانیسم هایی که باعث از دست رفتن حرارت می شوند شامل تعریق، متسع شدن عروق، مهار تولید حرارت بدن (کاهش متابولیسم سلول )و مکانیسم هایی که باعث تولید حرارت می شوند شامل لرزش عضلانی، انقباض عروق، افزایش تولید حرارت در بدن (افزایش متابولیسم سلول )می باشند.

 

 

 

 

 

نکات مهم:

 

 

 

بدن به طور مداوم مقداری از حرارت را از طریق تبخیر از پوست و  کیلوگرمی و در ۵۵ریه ها از دست می دهد و مقدار آن در یک فرد  سی سی می باشد( .دفع ۶۵۵ -۹۵۵ درجه در شبانه روز ۳۷حرارت نامحسوس)  :حتی در حالت استراحت (Basal Metabolic Rate: BMR) متابولیسم پایه  مطلق نیز در بدن حرارت تولید می شود .متابولیسم پایه بدن . (Body Surface Area: BSA)، بستگی به سطح بدن دارد .

 

 

 

 

 

عوامل مؤثر بر درجه حرارت:

 

 

سن :در نوزادان مکانیسم های کنترل درجه حرارت  به خوبی رشد نکرده است در نتیجه درجه حرارت نوزاد ممکن است به تغییرات محیطی سریع و شدید پاسخ دهد .با افزایش سن درجه حرارت طبیعی بدن به تدریج کاهش می یابد .سالمندان نیز به تغییرات شدید درجه حرارت حساس می باشند.

ورزش :افزایش متابولیسم در زمان ورزش، افزایش دهنده درجه  حرارت است. در زنان بیش از مردان است.

میزان هورمون :به دلیل تغییرات هورمونی  معرض نوسانات درجه حرارت می باشند.

تنش :تحریکات هورمونی و عصبی ناشی از تنش، افزایش دهنده درجه  حرارت است

عوامل محیطی: نوزادان و سالمندان بیشتر تحت تأثیر این عوامل می  باشند.

 

 

 

 

 

 

محل های اندازه گیری درجه حرارت:

 

جهت کنترل درجه حرارت مرکزی با استفاده از وسایل تهاجمی در شریان ریه، مری یا مثانه کاتتر گذاشته می شود .درجه حرارت سطحی بدن در نواحی دهان، مقعد، زیر بغل و پرده صماخ (با تشعشع حرارت بدن به گیرنده حساس به مادون قرمز، درجه حرارت گرفته می شود و به دلیل آن که خون رسانی به پرده صماخ توسط شریانی است که به هیپوتالاموس خون رسانی می کند، نشان دهنده درجه حرارت مرکزی بدن است). گرفته می شود.

 

 

 

 

پایان استفاده از ترمومترها و سایر وسایل حاوی جیوه:

 

امروزه نگرانی هایی در مورد مسمومیت با جیوه در اثر شکسته شدن وسایل حاوی آن و پخش شدن جیوه در محیط ایجاد شده است. بخار جیوه در اتاق در بسته به سطوح خطرناک می رسد که باعث بیماری های جدی و حتی مرگ بویژه در کودکان شده و علایمی از قبیل هیپرتانسیون، تاکی کاردی،  انجمن بیمارستان آمریکا ۱۹۹۸ ادم ریوی و کما گزارش شده است. در سال  توافق نمودند که جیوه را از سیستم زباله بیمارستانی حذف نمایند EPAو و بیمارستان ها از وسایل حاوی جیوه استفاده نکنند.

 

 

 

 

 

تشخیص های پرستاری مرتبط با اشکال در درجه حرارت:

 

احتمال عدم تعادل حرارت بدن،  هیپوترمی، هایپرترمی، تنظیم غیرمؤثر درجه حرارت

 

 

 

 

 

نبض:(Pulse:P)

 

جهش خون به واسطه انقباض عضله قلب به داخل شریان های محیطی قابل لمس را نبض نامند که شاخص وضعیت جریان خون است.

 

 

معمولا نبض رادیال لمس می شود، اما در شرایط حاد مانند شوک که این نبض به راحتی قابل بررسی نیست از نبض کاروتید یا فمورال استفاده می شود .نبض براکیال بیشتر در کودکان بررسی می شود و سمع نبض اپیکال با گوشی در نوزادان و در مواردی که نبض رادیال غیرطبیعی یا نامنظم یا

به سختی قابل لمس باشد یا بیمار از داروهای مؤثر بر ضربان قلب استفاده کند، به کار می رود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی نبض :

 

 

 

۱۵۵ بررسی نبض شامل اندازه گیری تعداد (در صورتی که در بالغ بیش از بار در دقیقه باشد تاکی کاردی نامیده می شود و در صورتی که کمتر از  بار در دقیقه باشد برادی کاردی نامیده می شود)، ریتم (معمولا بین ۶۵ ضربان قلب یا نبض فاصله زمانی منظمی وجود دارد، شامل :منظم یا ۲ نامنظم )و قدرت (بستگی به قدرت عضلانی قلب و دیواره عروق، حجم خون در گردش و وضعیت بیمار دارد .شامل :قوی، ضعیف، باریک، جهنده )و  (صدای کم فرکانس S1 توجه به صداهای PMI کیفیت نبض است. در صورت سمع  . )لازم است dub (صدای پرفرکانس S2lub

 

 

 

 

 

 

 

تشخیص های پرستاری مرتبط با اشکال در نبض:

 

 

 

اضطراب، عدم تحمل فعالیت، کاهش برون ده قلب، ترس، کمبود /افزایش حجم مایع، اختلال تبادل گاز، هایپرترمی، هیپوترمی، درد حاد، پرفیوژن بافتی غیرمؤثر

 

 

 

 

 

تنفس(Respiration:R):

 

 

 

حیات انسان به توانایی اکسیژن رسانی به سلول ها و دفع بستگی دارد .تنفس مکانیسمی است که بدن برای تبادل گازها بین اتمسفر، خون و سلول ها به کار می برد .مرکز تنفس در مدولا قرار دارد که کنترل غیرارادی تنفس را برعهده دارد.

 

 

 

 

توجه:

 

 

 

تهویه از نظر تعداد، عمق و ریتم تنفس بررسی می گردد .انتشار و  خون رسانی از طریق اندازه گیری میزان اشباع اکسیژن بررسی می گردد .انتقال از طریق کنترل گازهای خون و بررسی سطح هوشیاری PH: 7.35     : شامل ABG بیمار ارزیابی می گردد .(مقادیر طبیعی – ۷٫۴۵, PaO2: 80- 100, PaCO2: 35- 45, SaO2: 95- 100)

 

 

 

عوامل مؤثر بر تنفس ۶جدول ورزش افزایش تعداد و عمق تنفس

 

 

 

درد حاد تغییر تعداد و عمق تنفس، تنفس سطحی، درد قفسه سینه یا شکم مانع حرکت قفسه سینه می شود اضطراب افزایش تعداد و عمق تنفس سیگار طولانی مدت :تغییر راه های هوایی که باعث افزایش تعداد تنفس  در حین استراحت می شود داروها مسکن های مخدر، داروهای بیهوشی عمومی، آرام بخش ها باعث کاهش تعداد و عمق تنفس می شود آمفتامین ها و کوکائین باعث افزایش تعداد و عمق تنفس می شود برنکودیلاتورها باعث کاهش تعداد تنفس می شود صدمه عصبی اختلال در تعداد و ریتم تنفس عملکرد هموگلوبین کاهش هموگلوبین باعث کاهش قابلیت حمل اکسیژن و در نتیجه افزایش تعداد تنفس می شود ارتفاع بلند باعث کاهش هموگلوبین اشباع شده و موجب افزایش تعداد و عمق تنفس می شود عملکرد غیرعادی گلبول های قرمز (مانند بیماری داسی شکل )باعث افزایش تعداد و عمق تنفس        می شود.  درجه باعث اتساع ۳۵ -۴۵ وضعیت بدن وضعیت نیمه نشسته با زاویه کامل قفسه سینه و تنفس بهتر می شود .وضعیت خمیده باعث اختلال در تهویه و وضعیت صاف به پشت خوابیده مانع اتساع کامل قفسه سینه   می گردد.  درجه )باعث افزایش ۳۸ درجه حرارت افزایش درجه حرارت (بخصوص بیش از تعداد و عمق تنفس می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

تشخیص های پرستاری مرتبط با اشکال در تنفس:

 

 

عدم تحمل فعالیت، پاک سازی غیرمؤثر راه هوایی، اضطراب، الگوی تنفسی غیرمؤثر، اختلال در تبادل گاز، درد حاد، پرفیوژن غیرمؤثر بافتی

 

 

 

 

 

فشار خون (Blood pressure:BP)

 

فشار خون سیستمیک شاخص خوبی جهت بررسی سلامت قلب و عروق است .با انقباض  قلب، خون با فشار به آئورت وارد        می شود .حداکثر فشار هنگام خروج  خون را فشار خون سیستولیک نامند .وقتی قلب از حالت انقباض خارج می شود، خون باقیمانده در شریان ها حداقل فشار را ایجاد می کند که فشار دیاستولیک نام دارد.

 

 

فشار خون تحت تأثیر حجم خون، ویسکوزیته خون، الاستیسیته عروق،  مقاومت محیطی، وضعیت ماهیچه قلب، ژنتیک، رژیم غذایی، وزن، فعالیت و وضعیت عاطفی فرد می باشد.

 

 

 

 

 

 

عوامل مؤثر بر فشارخون:

 

۱ -سن :فشارخون فرد بالغ با افزایش سن، افزایش می یابد .

 ۲-تنش :باعث افزایش فشارخون می شود.

۳-نژاد :در نژاد آفریقایی- آمریکایی بیش از اروپایی- آمریکایی می باشد.

 ۴-جنس :پس از بلوغ مردان فشارخون بیشتری دارند.

 ۵-تغییرات روزانه :اوایل صبح در کمترین مقدار، در غروب حداکثر است.

 ۶-داروها :در زمان کنترل فشارخون، پرستار باید از مصرف داروهای قلبی و یا ضدهیپرتانسیون آگاه باشد .مسکن های مخدر باعث کاهش فشارخون می شود.

 

 

 

 

 

 

روش های اندازه گیری فشارخون:

 

 

 روش مستقیم :روش تهاجمی که با قرار  دادن کاتتر ظریف در شریان و متصل کردن آن به دستگاه مانیتور الکتریکی فشارخون اندازه گیری می شود.

روش غیرمستقیم :روش غیرتهاجمی با استفاده از فشارسنج و گوشی پزشکی قابل انجام است. انواع مانومتر :  :نیاز به تمیز کردن و کنترل کردن دوره ای mercury جیوه ای  توسط تکنسین تجهیزات پزشکی دارد( .خطر آلودگی جیوه وجود دارد).  :دقت کمتری نسبت به نوع جیوه ای دارد اما aneroid عقربه ای  خطر آلودگی با جیوه  ندارد .نیازمند کالیبراسیون دوره ای می باشد.

 الکترونیکی (دیجیتالی :)نیازمند گوشی نمی باشد.

 

 

 

 

 

۶  دقیقه قبل از کنترل فشارخون، مددجو به عدم مصرف قهوه، ۳۵ نکشیدن سیگار و عدم انجام ورزش تشویق شود. ۷ اندازه گیری فشارخون از دستی که کتتر مرکزی دارد، گرافت یا  در آن سمت می باشد، انجام mastectomy دارد، دستی که AVفیستول نشود. ۸ در صورتی که در زمان کنترل فشارخون، نبض سمع نشد، از پروب داپلر استفاده می شود .در این حالت فقط فشارخون سیستول قابل اندازه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشخیص های پرستاری مرتبط با اشکال در فشارخون:

عدم تحمل فعالیت، اضطراب، کاهش برون ده قلب، کاهش /افزایش حجم مایع، احتمال  صدمه، درد حاد، پرفیوژن غیرمؤثر بافتی

 

 

 

 

 

میزان اشباع اکسیژن شریانی(O2 saturation):

 

روش تهاجمی و غیرتهاجمی اندازه گیری میزان اشباع اکسیژن شریانی با  (کنترل ABG شود. در روش تهاجمی با اخذ نمونه شریانی هپارینه و دستگاه  )انجام می شود  SpO2 و در روش غیرتهاجمی توسط دستگاه پالس اکسیمتری SaO2 ، تعداد نبض نیز نشان SpO2 شود .بوسیله دستگاه پالس اکسیمتر علاوه بر داده می شود.

 

 

 

 

 

 

درد به عنوان علامت حیاتی پنجم:

 

درد پدیده ای بی اهمیت نیست بلکه یک مسأله و مشکل بهداشتی به شمار می آید. به منظور تأمین بهترین مراقبت از بیمار، پرستار باید درد را بررسی نموده و با اطلاع از پاتوفیزیولوژی درد و شناخت روش های درمان آن، با توجه به فرایند پرستاری درد را مدیریت و کنترل نماید. براساس استانداردهای پرستاری، راحتی و تسکین درد بیماران از اولویت های پرستاری می باشد.

از درد را دارد و در خدمات بالینی اش برای کمک به بیمار هر کار ممکنی را انجام خواهد داد .امروزه به منظور ایفاء مسئولیت پرستاری در کنترل درد، درد به عنوان علامت حیاتی پنجم در نظر گرفته می شود و در کنار علایم حیاتی دیگر با استفاده از مقیاس های مختلف، بررسی می گردد.

 

 

 

 

 

دلایل اهمیت بررسی درد:

 

بررسی تجربه درد یک جزء اساسی در تأمین مدیریت مؤثر درد می باشد. فرایند سیستماتیک بررسی درد، اندازه گیری و ارزیابی مجدد آن، توانایی تیم مراقبت سلامتی را در موارد زیر افزایش می دهد:

 

۱- کاهش تجربه درد

 

۲- افزایش و تأمین راحتی

 

۳- بهبود عملکرد فیزیکی، روانی و فیزیولوژیکی

 

۴- افزایش رضایت بیمار

 

 

 

درد یک احساس ساده نیست که به راحتی بررسی و اندازه گیری شود . پرستاران باید از عوامل بسیاری که بر تجربه بیمار و بیان درد مؤثرند، آگاه باشند و در فرایند بررسی آن را در نظر گیرند.

 

 

بنابراین همان طور که کنترل علایم حیاتی جدی تلقی می شود، اگر درد نیز توأم با سایر علایم حیاتی بررسی شود، شانس درمان بهتر آن وجود خواهد داشت. لازم است به پزشکان و پرستاران آموزش داده شود که درد را به عنوان یک علامت حیاتی درمان کنند تا کیفیت مراقبت تأمین ارتقاء یابد.

 

 

 

 

 

  مرکز درمانی سها طب با پرسنل مجرب و آموزش دیده آماده اعزام کارشناسان خود به منزل مددجویان جهت کنترل علائم حیاتی میباشد