مرکز تخصصی ارائه خدمات پزشکی و پرستاری

سها طب

«دارای مجورز رسمی از وزارت بهداشت »

یکشنبه , 15 تیر 1399


آخرین اخبار پزشکی و پرستاری :


نمونه گیری جهت آزمایش

 

نمونه گیری جهت آزمایش در منزل

 

جهت رفاه حال بیمارانی که قادرنیستند برای نمونه گیری به آزمایشگاه مراجعه نمایند، سرویس نمونه گیری در منزل توسط فرد مجرب فراهم کرده ایم.

 

 

 

 

 

آمادگی های لازم برای نمونه گیری

 

    آزمايش خون مخفی درمدفوع در تشخيص سرطان روده بزرگ

    انجام تست پرولاکتين

    تست اسکاچ، نمونه گيری کرمک (اکسيور)

    تست تحمل گلوکز

    جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت

    جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت برای اندازگيری ۵ هيدروکسی ايندول استيک اسيد (۵HIAA).

    جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت برای اندازگيری ميکروآلبومين

    جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت برای اندازگيری وانيلين ماندليک اسيد (VMA)

    جمع آوری ادرار برای آزمايش سيتولوژی ادرار

    جمع آوری ادرار از بيماران سوندی

    جمع آوری ادرار جهت کشت ( آقايان )

    جمع آوری ادرار جهت کشت (بانوان)

    جمع آوری نمونه ادرار در نوزادان

    جمع آوری نمونه اسپرم (منی)

    جمع آوری نمونه خلط

    جمع آوری نمونه مدفوع در تشخيص بيماريهای انگلی و عفونی

    کشت خون

    ناشتائی

    نمونه ادرار جهت کروماتوگرافی قندهای ادرار

    نمونه برداری جهت آزمايش PSA

    نمونه برداری جهت تست های داروئی

    نمونه خون برای آزمايش Renin

    نمونه گيری ادرار جهت آزمايش RBC ديسمورفيک

    نمونه گيری ادرار جهت آزمايش پور فيرين

    نمونه گيری جهت آزمايش ACTH

    نمونه گيری ادرار جهت آزمايش شيستوزوما

    نمونه گيری برای آزمايشهای PCR

    نمونه گيری برای تست اوروبيلی نوژن

    نمونه گيری جهت آزمايش آمونياک

    نمونه گيری جهت آزمايش اسيد لاکتيک

    نمونه گيری جهت آزمايش هوموسيستئين

    نمونه گيری خون جهت آزمايش آلدوسترون

    نمونه گيری خون جهت آزمايش کرايوگلوبولين

    نمونه گيری خون و ادرار برای آزمايش اسيدهای آمينه

    نمونه گیری قند دو ساعت بعد از غذا ۲hpp