مرکز تخصصی ارائه خدمات پزشکی و پرستاری

سها طب

«دارای مجورز رسمی از وزارت بهداشت »

یکشنبه , 15 تیر 1399


آخرین اخبار پزشکی و پرستاری :


ریاست و اعضای هیئت مدیره مرکز

 

  ریاست و اعضای هیئت مدیره مرکز

 

 

 

 

 

- آقای محمد پورباقری گولک  (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل )                        - آقای سید مرتضی پیشوایی (نائب رئیس هیئت مدیره ، مدیر فنی)

 

 

 

 

 

 

- خانم صدیقه داودی (عضو هیئت مدیره ، مدیر فنی)                                 - خانم ندا فراهانی (عضو هیئت مدیره ، مدیر واحد نرسینگ و درمان)