مرکز تخصصی ارائه خدمات پزشکی و پرستاری

سها طب

«دارای مجورز رسمی از وزارت بهداشت »

یکشنبه , 15 تیر 1399


آخرین اخبار پزشکی و پرستاری :


مدیران مرکز

 

مدیران مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای محمد پورباقری گولک  (مدیر عامل مرکز )                                 آقای سید مرتضی پیشوایی  (مدیر فنی و سوپر وایزر مرکز)  

 

 

 

 

   

 

 

خانم ندا فراهانی (مدیر واحد نرسینگ و درمان )                                              خانم صدیقه داودی  (سوپر وایزر مرکز)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر فرید بحرپیما (مدیر فیلد توانبخشی مرکز)                                  آقای دکتر ابراهیم حضرتی (رئیس تیم ویژه مراقبت های ICU در منزل)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

آقای دکتر مرتضی اخیانی (پزشک آنکال و اورژانس مرکز)                                     خانم زینب ولیان(سوپروایزر بالینی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای رئوف تمیمی (رئیس حسابداری)